Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg
Overskrift:

Flere kunder og fremgang i indtjeningen

Billede:
FS-Silkeborg
Tekst:

Fokus på FN’s verdensmål og bæredygtighed betyder, at flere vælger at blive kunde i Folkesparekassen. Resultat efter skat er på 3,5 mio.kr. 

I 2019 har Folkesparekassen arbejdet med opstilling af en ny strategiplan frem mod 2025. Et væsentligt omdrejningspunkt har været FN’s 17 verdensmål. Især mål nr. 8, der blandt andet handler om bæredygtig økonomisk vækst og nr. 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion, har været i fokus. De to mål ligger tæt på det, Folkesparekassen altid har arbejdet for. Med FN’s verdensmål, er det blevet endnu mere tydeligt, hvor vigtigt det er at tage ansvar. Det er også blevet klart, og at det er muligt at gøre en reel forskel som pengeinstitut. Folkesparekassen har i løbet af 2019 foretaget ændringer både i forhold til lån og i forhold til investeringsrådgivning, der betyder, at kunderne lettere kan vælge bæredygtige løsninger. Det har kunderne taget meget positivt imod. Det har samtidig ført til en stigning i tilgangen af nye kunder.  

Resultatet for 2019 er derudover påvirket af, at mange kunder, i takt med de faldende renter, har omlagt realkreditlån i deres bolig. Det har, sammen med flere rådgivningsmøder og generelt større forretningsomfang med en del kunder, ført til en stor stigning i gebyr- og provisionsindtægter. 

Endelig er 2019 positiv påvirket af, at Folkesparekassen har solgt 75 % af aktierne i Sparinvest Holding og derved realiseret en større kursgevinst. 

Resultatet

Driften viser et overskud på 3,5 mio.kr. efter skat. Det ligger 2,7 mio.kr. over resultatet fra 2018. 

Netto rente- og gebyrindtægterne stiger fra 31,4 mio.kr. til 33,9 mio.kr. Det er en stigning på 2,8 mio.kr., hvilket svarer til 9,0 %. Nettorenteindtægterne ligger 0,2 mio.kr. under 2018. Det skyldes større renteudgifter som følge af de negative renter i samfundet. Til gengæld stiger gebyr- og provisionsindtægterne med 2,1 mio.kr. fra 13,3 til 15,4 mio.kr. Det svarer til en stigning på 15,8 % og er en direkte konsekvens af konverteringer og flere rådgivningsmøder i forhold til kunderne. 

Udgifterne til personale og administration stiger med 2,7 mio.kr. fra 29,9 mio.kr. i 2018 til 32,6 mio. i 2019. Det er en stigning på 9,0 %. Udviklingen skyldes øgede personaleomkostninger som følge af flere medarbejdere samt øgede IT-omkostninger. IT-omkostningerne er for en dels vedkommende en investering i fremtiden. Investeringerne skal sikre tidssvarende løsninger til kunderne og øget effektivitet i de interne processer. 

Kursreguleringerne udviser samlet en gevinst på 2,5 mio.kr. Det er sammensat af kursgevinster på beholdningen af aktier på 3,2 mio.kr. Heraf udgør 2,3 mio.kr. en realiseret kursgevinst i forbindelse med salg af 75 % af sparekassens beholdning af aktier i Sparinvest Holding. Obligationsbeholdningen tegner sig for en negativ kursregulering på 1,3 mio.kr. Den resterende del af kursreguleringerne vedrører beholdningen af rejsevaluta samt opskrivning af værdien af investeringsejendomme, der består af to grundstykker. 

Folkesparekassen har i 2019 foretaget nedskrivninger på udlån for 0,7 mio.kr. Det lave nedskrivningsniveau afspejler de gode konjunkturer i samfundet samt en stram kreditstyring. 

Balancen

Udlån stiger med 19,8 mio.kr. fra 341,5 mio.kr. i 2018 til 361,3 mio.kr. i 2019. Det svarer til en stigning på 5,8 %.  Indlån stiger med 91,7 mio.kr. Det er en stigning fra 670,0 mio.kr. til 761,7 mio.kr. svarende til 13,7 %. 

Udviklingen i ind- og udlån afspejler tendenserne i samfundet, hvor kunderne generelt fortsat sparer op og afvikler gæld. Udlånsstigningen skyldes i vid udstrækning flere kunder.

Balancen er øget fra 873,0 mio.kr. i 2018 til 989,8 mio.kr. i 2018. Det er en stigning på 13,4 %. 

Egenkapitalen stiger fra 108,9 mio.kr. ultimo 2018 til 116,9 mio.kr. ultimo 2019.  Den er forbedret med 8,0 mio.kr. i årets løb. Det kan henføres til en stigning i garantkapitalen på 4,9 mio.kr. og konsolidering af årets overskud på 3,5 mio. kr. Herfra skal trækkes 0,4 mio.kr. på grund af en ændret regnskabspraksis for indregning af gebyrer.  

Sparekassens solvensprocent kan ultimo 2019 opgøres til 21,8 %. Det er uændret i forhold til ultimo 2018. Solvensbehovet er fastlagt til 10,9 %. Tillagt lovpligtige kapitalbuffere på i alt 3,8 % giver det en solvensmæssig stødpude på 7,1 % - point.  

Kunder og garanter

Folkesparekassen har i 2019 en nettotilgang af kunder på 389. Ved udgangen af 2019 har sparekassen i alt 9.272 kunder. Heraf er 4.324 garanter.  

Forventninger til 2020

Folkesparekassen forventer i 2020, at tilgangen af nye kunder og aktiviteterne fortsætter på samme høje niveau som i 2019. Der vil fortsat være stort fokus på at holde rådgivningsmøder med kunderne samt på at udbrede kendskabet til Folkesparekassen og arbejdet med FN’s verdensmål. Det forventes samlet at føre til, at indtjeningen også stiger i 2020. For at sikre at kunderne fortsat kan få en god og individuel rådgivning, selvom der bliver flere kunder, er det en del af planen, at bemandingen skal øges yderligere i 2020. Strategien med investering i bedre IT-løsninger vil desuden blive videreført i 2020. Det betyder, at de samlede omkostninger til administration også i det kommende år vil komme til at ligge på et højt niveau. 

Den fulde årsrapport kan udleveres eller fremsendes ved henvendelse til Folkesparekassen.

Læs mere om Folkesparekassens årsregnskab 2020


icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD NYHEDSMAIL

Gå ikke glip af nyheder og aktiviteter