Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg
Billede:
FolkesparekassenSilkeborg2017
Overskrift:

Høj aktivitet på boligmarkedet præger halvårsregnskab

Tekst:

I første halvår 2021 har Folkesparekassen konstateret en historisk høj aktivitet på boligmarkedet. Det har ført til stigende indtjening i form af gebyr- og provisionsindtægter. Derudover har sparekassen kunnet tilbageføre tidligere nedskrivninger. Resultat før skat er 2,8 mio.kr. for halvåret.

Især 1. kvartal 2021 var kendetegnet ved en rekordhøj aktivitet i forbindelse med bolighandler. Det er dog aftaget hen over 2. kvartal, og er tilbage på et mere normalt niveau. Ifølge Folkesparekassens direktør Martha Petersen er det en fordel, at aktiviteten aftager.

”Det er måske godt for boligsælgerne, at der er høj omsætning til stigende priser. Det er det derimod ikke for boligkøberne og for den generelle stabilitet i samfundsøkonomien. Det er ikke et sundhedstegn, når boligpriserne i visse områder på kort tid stiger med tocifrede procentsatser. Man skal i den forbindelse huske, at en bolig i bund og grund er et hjem og ikke spekulationsobjekt,” siger Martha Petersen.

I størstedelen af første halvår har Folkesparekassen, som det resterende samfund, været præget af coronanedlukninger. Cirka halvdelen af medarbejderne har som i foråret 2020 måttet udføre deres arbejde fra hjemmekontoret, ligesom det en periode kun været muligt at møde kunderne on-line. Ved halvårsskiftet er medarbejderne tilbage fysisk, og der afholdes igen kundemøder i sparekassens lokaler.

Folkesparekassen igangsatte en strategiproces i slutningen af 2020. Denne fortsatte i foråret 2021. Målet var at finde en vej til også fremover at kunne yde god kundeservice og samtidig imødekomme stigende krav til indtjening og kapital. Dertil kom behovet for at finde en vej for fortsat at kunne håndtere den stigende mængde lovgivningsmæssig regulering. Undervejs i strategiprocessen stod det klart, at målene bedst kunne imødekommes ved at blive en del af noget større.

Midt i juni blev det offentliggjort, at Folkesparekassen har indgået en aftale med Middelfart Sparekasse om at arbejde for en sammenlægning af de to sparekasser. Dette med Middelfart Sparekasse som den fortsættende. Den endelige beslutning skal træffes på ekstraordinære repræsentantskabsmøder i de to sparekasser i slutningen af august 2021.

Halvårets resultat er på 2,8 mio.kr. før skat

Halvårets resultat er på 2,8 mio. kr. før skat mod 219 tkr. i første halvår 2020.

Nettorenteindtægterne falder med 87 tkr. fra 9.105 tkr. til 9.018 tkr., svarende til et fald på 1,0 %. Det skyldes lavere udlånsrenter. Gebyr- og provisionsindtægterne stiger derimod med 789 tkr. fra 8.685 tkr. til 9.474 tkr. Det svarer til en stigning på 9,1 %. Samlet stiger netto rente- og gebyrindtægterne med 631 tkr. fra 17.531 tkr. til 18.162 tkr. Det svarer til 3,6 %.

Kursreguleringerne udgør et samlet tab på -557 tkr. Det er sammensat af et kurstab på -1.052 tkr. på obligationsbeholdningen og en kursgevinst på 454 tkr. på aktier i sektorselskaber, som sparekassen har samarbejde med. Derudover er der en gevinst på valuta på 41 tkr. 

Omkostninger påvirket af strategi- og fusionsproces

Udgifterne til personale og administration er samlet steget med 283 tkr. fra 16.407 til 16.690 tkr., svarende til 1,7 %. Der har været en stigning i honorarer som følge af strategiprocessen og den igangværende fusionsproces.

Folkesparekassen har i første halvår 2021 22,9 medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte. I første halvår 2020 var der 24,0 medarbejdere.  Lønomkostningerne ligger på et uændret niveau, da der i 2020 blev modtaget lønrefusion i forbindelse med en langtidssygemelding og en barsel. Pr. 30. juni 2020 er der netto tilbageført nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender på 2.217 tkr. Der er herunder tilbageførsel på et enkeltstående lån, hvor der pr. 31. december blev nedskrevet et større beløb. Det har nu vist sig, at sikkerhederne i form af pant i fast ejendom har kunnet realiseres både hurtigere og til en væsentlig bedre pris end det, der forsigtigt blev ansat ved årsskiftet.

Balancen stiger til 1,2 mia. kr.

Folkesparekassens balance stiger fra 1.139 mio. kr. ved udgangen af 2020 til 1.200 mio. kr. ved halvåret 2021. Det er en stigning på 61 mio. kr., svarende til 5,3 %. Stigningen i balancen kan for en stor dels vedkommende tilskrives stigende indlån. Kunderne har under coronapandemien ikke brugt penge i samme udstrækning som før. Som følge heraf står der flere penge på kontoen. Isoleret set har udbetaling af feriepenge også ført til øget opsparing. Det er ikke alle, der har brugt de udbetalte penge lige med det samme. Indlån stiger i Folkesparekassen med 45 mio. kr., fra 915 mio. kr. ved årsskiftet til 960 mio. kr. pr. 30. juni 2021. Udlån falder i samme periode med 5 mio.kr. fra 386 mio. kr. til 381 mio. kr.

Afgivne garantier falder fra 292 mio. kr. ultimo 2020 til 243 mio. kr. pr. 30. juni 2021. Faldet skyldes et fald i de garantier, der stilles for betalingen, når kunder køber fast ejendom. Det indikerer, at ejendomsmarkedet er vendt tilbage til et mere afdæmpet niveau.

Egenkapital og solvens

Sparekassens egenkapital udgør 119,1 mio. kr. Det er en stigning på 5,1 mio. kr. i halvåret. Bag denne udvikling ligger en stigning i garantkapitalen på 2,3 mio. kr. Dertil kommer overskud efter skat på 2,8 mio. kr. Solvensprocenten udgør 21,0 % pr. 30. juni 2021 mod 18,9 % ultimo 2021. Forbedringen skyldes primært en kombination af mere garantkapital og færre garantier. Folkesparekassen skal mindst have en solvensprocent inklusiv lovbestemte kapitalkrav på 14,7 %. Da solvensprocenten er 21,0 %, betyder det, at der er en overdækning på 6,3 %. 

”Folkesparekassen skal til enhver tid være et solidt og sikkert pengeinstitut for kunderne. Det er vi nu, men nye lovbestemte krav til solvensprocenten indenfor de næste 2-3 år, vil alt andet lige betyde, at overdækningen og dermed sparekassens handlefrihed vil blive indsnævret,” oplyser Martha Petersen. 

”Alternativet til en sammenlægning med Middelfart Sparekasse vil være at øge indtjeningen væsentligt også ud over det resultat, der er opnået for halvåret 2021. Det kan gøres ved at sætte priserne op og reducere medarbejderstaben yderligere. Højere priser og lavere service er desværre samtidig mindre attraktivt for kunderne.” konstaterer hun. 

Læs hele halvårsrapporten under Regnskaber


icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD INSPIRATIONSMAIL

Få råd, tips, nyt og invitationer