Folkesparekassen Mobilbank
Folkesparekassen
GRATIS - i Play Butik
Vis

NETBANK

MENU

Søg
Billede:
aarsrapport2020
Overskrift:

Tilpasning af forretningsmodellen

Tekst:

Folkesparekassens årsregnskab for 2020 viser et underskud før skat på -8,9 mio. kr. Det kan primært henføres til nedskrivninger på lån og kreditter men også til et underskud på driften af den primære forretning. For at sikre en bedre forretningsdrift har Folkesparekassen taget første skridt for en tilpasning af forretningsmodellen til fremtiden. 

2020 har for Folkesparekassen i høj grad været præget af corona-pandemien. Der har i løbet af året været ydet en stor indsats for at følge op overfor kunder, der har fået - eller kunne få - økonomiske problemer på grund af corona-situationen. Årsregnskabet er endvidere præget af ekstraordinære nedskrivninger på grund af corona. Dertil kommer en helt ekstraordinær stor nedskrivning på en enkelt stor kunde, der har fået økonomiske problemer af andre årsager end corona. Folkesparekassens udlånsportefølje er bortset fra disse særlige forhold sund og robust. 

Der har i 2020 været rekordomsætning af både ejerboliger og sommerhuse. Det afspejler sig i Folkesparekassens regnskab i form af stigende udlån og øgede rente- og gebyrindtægter. Samtidig kan det konstateres, at omkostningerne til IT og overholdelse af lovgivningsmæssige reguleringer stiger mere end indtjeningen. Det har i 2020 ført til et underskud på den primære drift. Blandt andet af den årsag, indledte Folkesparekassen i 2020 et arbejde med tilpasning af forretningsmodellen. Det første skridt i den forbindelse blev taget i december 2020 med en tilpasning af organisationen, så alle private kunder fremover bliver betjent fra én organisatorisk enhed og alle erhvervskunder fra en anden. 

Folkesparekassen opretholder som hidtil tre fysiske lokationer i henholdsvis Silkeborg, Aarhus og Odense. Ændringerne betyder bedre udnyttelse af kompetencer på tværs. Samtidig blev det muligt at reducere bemandingen med tre, heraf to ved naturlig afgang, mens der desværre måtte opsiges en medarbejder. Med denne reduktion af lønomkostningerne forventes et tilfredsstillende overskud fra den primære drift i 2021.

Resultatet

Driften for 2020 viser et underskud før skat på -8,9 mio. kr. før skat og -10,0 mio. kr. efter skat.  

Netto rente- og gebyrindtægterne stiger fra 33,9 mio. kr. til 34,6 mio. kr. Det er en stigning på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 2,1 %. Nettorenteindtægterne ligger til trods for udlånsvækst stort set uændrede i forhold til 2019. Det skyldes, at der fortsat er hård konkurrence om udlån og dermed pres på udlånsrenten. Gebyr- og provisionsindtægterne stiger med 1,0 mio. kr. fra 15,4 mio. kr. til 16,4 mio. kr. Det svarer til 6,5 %. Stigningen kan blandt andet henføres til aktiviteter på boligområdet. 

Udgifterne til personale og administration stiger med 2,2 mio. kr. fra 32,6 mio. kr. i 2019 til 34,8 mio. kr. i 2020. Det er en stigning på 6,8 %. Udviklingen skyldes øgede personaleomkostninger som følge af fratrædelsesomkostninger samt for størstedelens vedkommende stigende IT-omkostninger.  IT-omkostningerne er en investering i fremtiden. Investeringerne skal sikre tidssvarende løsninger til kunderne og øget effektivitet i de interne processer. Derudover skal IT-systemer også medvirke til håndtering af den fortsat stigende mængde regulering fra myndighedernes side.  

Kursreguleringerne udviser samlet en negativ regulering på -0,2 mio. kr. Det er sammensat af kursgevinster på beholdningen af aktier på 0,9 mio. kr. samt kurstab på beholdningen af obligationer på -1,1 mio. kr. 

Nedskrivninger udgør i alt 7,9 mio. kr. Heraf kan 2,7 mio. kr. henføres til corona-situationen. Den øvrige del af nedskrivningerne kan primært henføres til et enkeltstående udlån, hvor en kunde desværre fik økonomiske problemer. Der er ingen tilsvarende kunder med lignende kreditrisici i udlånsporteføljen.  

Balancen

Udlån stiger med 24,9 mio. kr. fra 361,3 mio. kr. i 2019 til 386,2 mio. kr. i 2020. Det svarer til en stigning på 6,9 %. Indlån stiger med 153,4 mio. kr. Det er en stigning fra 761,7 mio. kr. til 915,1 mio. kr. svarende til 20,1 %. Udviklingen i indlån afspejler tendenserne i samfundet hvor kunderne generelt fortsat sparer meget op. Nedlukningerne som følge af corona har skubbet yderligere til udviklingen, da kunderne ikke som før har haft mulighed for at bruge penge. 

Balancen er øget fra 989,8 mio. kr. i 2019 til 1.139,1 mio. kr. i 2020. Det er en stigning på 15,1 %. Stigningen er en konsekvens af stigningen i indlån.  

Egenkapitalen falder fra 116,8 mio. kr. ultimo 2019 til 114,0 mio. kr. ultimo 2020. Det er et fald på 2,8 mio. kr. Ændringen er sammensat af en stigning i garantkapitalen på 7,2 mio. kr. samt det realiserede underskud efter skat på -10,0 mio. kr. 

Sparekassens solvensprocent kan ultimo 2020 opgøres til 18,9 %. Det er et fald på 3,0 % siden ultimo 2019, hvor det blev fastlagt til 21,9 %. Ændringen skyldes en kombination af ændring i kapitalgrundlaget sammenholdt med stigende udlån og større obligationsbeholdning. Solvensbehovet er fastlagt til 10,6 %. Tillagt lovpligtige kapitalbuffere på i alt 3,9 % giver det en solvensmæssig stødpude på 4,4 %-point.  

Kunder og garanter

Folkesparekassen har på trods af coronarestriktioner en tilgang af nye kunder på 118 i 2020. Ved udgangen af året har sparekassen i alt 9.271 kunder. Heraf er 4.438 garanter.  

Forventninger til 2021

Folkesparekassen forventer i 2021, at tilgangen af nye kunder og aktiviteterne fortsætter på samme niveau som i 2020. Der vil fortsat være stort fokus på at holde rådgivningsmøder med kunderne samt på at udbrede kendskabet til Folkesparekassen og arbejdet med de bæredygtige værdier herunder FN’s verdensmål. Omkostninger forventes at falde i 2021. Der er derfor budgetteret med et overskud før skat på 2,4 mio. kr. for året. I foråret 2021 fortsættes strategiprocessen. Sigtet er at styrke fundamentet for bæredygtighed og forretningsmodellen yderligere. 


Læs mere om årsregnskabet

icon-blivendel-white

BLIV kunde

og en del af fællesskabet

icon-legitimation-white

INDSEND DOKUMENTER

Sikker overførsel af filer

icon-nyhedsmail-white

TILMELD INSPIRATIONSMAIL

Få råd, tips, nyt og invitationer